Clasificación de los cordados

(*) Grupo fósil

Phyllum Cordata // Cordados

 • Subphyllum Tunicata (Urochordata) // Tunicados (urocordados)

   • Clase Asicidiacea // Ascidias
   • Clase Thaliacea // Taliáceos
   • Clase Larvacea // Larváceos
 • Subphyllum Cephalochordata // Cefalocordados

 • Subphyllum Vertebrata // Vertebrados

  • SuperClase Agnatha // Agnatos (clasificación según Nelson, 1984)
   • Clase Myxini // Mixines
      • Orden Myxiniformes
   • * Clase Pteraspidomorphi // Pteraspidomorfos
   • Clase Cephalaspidmorphi // Celafalaspidomorfos
      • Orden Petromyzontiformes
  • Superclase Gnathostomata // Gnatostomados
   • Clase Placodermi // Placodermos
   • Clase Chondrichtyes // Condrictios
    • Subclase Holocephali // Holocéfalos
      • O. Chimaeriformes // Quimeriformes, quimeras
    • Subclase Elasmobranchii // Elasmobranquios
     • * Superorden Cladoselachimorpha // Cladoselaquimorfos
     • Superorden Selachimorpha // Selaquimorfos
       • Orden Hexanchiformes
       • Orden Heterodontiformes
       • Orden Lamniformes
       • Orden Squaliformes
     • Superorden Batidoidimorpha // Batidoidimorfos
      • Orden Rajiformes
    • *Clase ACanthodii // Acántodos
    • Clase Osteichthyes // Osteictios
     • Subclase Dipneusti // Dipneustos
       • Orden Ceratodontiformes
       • Orden Lepidosireniformes
     • Subclase Crosopterygii // Crosopterigios
      • * Superorden Osteolepimorpha // Rhipistia, osteolepimorfos
      • Superorden Coelacanthimorfa // Celacantimorfos
       • Orden Coelacanthiformes
     • Subclase Brachiopterygii // Braquiopterigios
       • Orden Polypteriformes
     • Subclase Actinopterygii // ACtinopterigios
     • Infraclase Chondrostei // Condrósteos
       • Orden Acipenseriformes
     • Infraclase Neopterygii // Neopterigios
 • Divisón Ginglymodi
  • Orden Lepisosteiformes
 • División Halecostomi
  • Superorden Halecomorphi
   • Orden Amiiformes
  • Superorden Teleostomi // Teleósteos
   • Orden Osteoglossiformes
   • Orden Elopiformes
   • Orden Notacanthiformes
   • Orden Anguiliformes
   • Orden Clupeiformes
   • Orden Gonorynchiformes
   • Orden Cypriniformes
   • Orden Characiformes
   • Orden Siluriformes
   • Orden Gymnotiformes
   • Orden Salmoniformes
   • Orden Aulopiformes
   • Orden Pyctophiformes
   • Orden Percopsiformes
   • Orden Gadiformes
   • Orden Orphidiiformes
   • Orden Batrachoidiformes
   • Orden Lophiiformes
   • Orden Gobiesociformes
   • Orden Cyprinodontiformes
   • Orden Atheriniformes
   • Orden Lampriformes
   • Orden Beryiformes
   • Orden Zeiformes
   • Orden Gasterosteiformes
   • Orden Indostomiformes
   • Orden Pegasiformes
   • Orden Syngnathiformes
   • Orden Dactylopteriformes
   • Orden Symbranchiformes
   • Orden Scorpaeniformes
   • Orden Perciformes
   • Orden Pleuronectiformes
   • Orden Tetraodontiformes
 • Clase Amphibia // anfibios
     • Orden Urodela // Urodelos
     • Orden Anura // Anuros
     • Orden Giminiofiones // Ápodos
 • Clase Reptilia // Reptiles
  • Subclase Lepidosauria // Lepidosaurios
    • Orden Escamosos
     • Suborden Ofidios
     • Suborden Saurios
    • Orden Rincocéfalos
 • Subclase Anapsida // Anápsidos
    • Orden Quelonios
 • Clase Aves
  • Subclase Ratites
     • Orden Reiformes
     • Orden Estrutioniformes
     • Orden Casuariformes
     • Orden Arterigiformes
     • Orden Tinamiformes
     • Orden Escenisciformes
  • Subclase Carenados
     • Orden Catartiformes
     • Orden Psitaciformes
     • Orden Gaviiformes
     • Orden Podicipediformes
     • Orden Procellariformes
     • Orden Pelacantiformes
     • Orden Ciconiiformes
     • Orden Phoenicopteriformes
     • Orden Ansemformes
     • Orden Gruiformes
     • Orden Charadiformes
     • Orden Pterocidiformes
     • Orden Cuculiformes
     • Orden Accipitriformes
     • Orden Falconiformes
     • Orden Galliformes
     • Orden Estrigiformes
     • Orden Caprimulgiformes
     • Orden Apodiformes
     • Orden Coraciiformes
     • Orden Piciformes
     • Orden Passeriformes
 • Clase Mammalia
  • Subclase Sinápsida // Sinápsidos
     • * Orden Pelicosaurios
     • Orden Terápsidos
     • Orden Marsupiales
     • Orden Insectívoros
     • Orden Dermópteros
     • Orden Quirópteros
     • Orden Primates
     • Orden Edentados
     • Orden Lagomorfos
     • Orden Cetáceos
     • Orden Carnívora
     • Orden Proboscídeos
     • Orden Sirénidos
     • Orden Perisodactilos
     • Orden Artiodactilo

Licenciada en Biología con las especialidades ambiental y marina por la Universidad de Alicante.